تبلیغات
.:: یـــازْدَهُ یـــازْدَهْ دَقِـیــقِهْ ::. - مطالب امیررضا صافحیان

.:: یـــازْدَهُ یـــازْدَهْ دَقِـیــقِهْ ::.

رباعی های اربعه

     من به بزرگواری و بخشایش خدا امیدوار بودم اما از این نصیحتگران حرفه ای که خود را برای خدا لوس می کنند و خیال می کنند از مقربان درگاه الهی هستند می ترسم!

                                                                                         (هبوط در کویر، دکتر شریعتی) 


    ابتدا با رباعی های اربعه در خدمتتون هستم...چهار رباعیِ این هفته سروده شده که در این پست تقدیمتون میشه :

 

   تا سال جدید و درد - گاهی- کــهنه

   سنگینیِ یک سکـــوت،آهی کــهنه

   تنها به هـــوایِ ماهیِ قرمزِ عیـــد

   افتاده درونِ تنگ...مـــاهی،کــهنه

                       ***

   با آمـدنش جهـــان پــُــر از امـا شــد

   آدم که نه!بهـتر که هـمان حــوا شــد

   آن روز دو آیـیــنه مــوازی...مبـهـم

   آغــوش گـشـودند و جهانی وا شــد!

                       ***

   با گوشه ی چشمی و نگاهی،گـــاهـی

   لـبـخــندِ ملیح و قــــاه قـــاهی،گـــاهـی

   بــا پـنــبه بریــدند ســـرِ عـــاشــق را

   "لا حَولَ"مگر قــوتِ آهـــی،گـــاهـی

                       ***

   مـــاهیده به برکه ای سیـــاه ِ شـب را

   نــــالیده تمـــامِ غصــه هـا و تـب را

   امشب به درونِ خود رسیـده شــاعر

   بـرّیـــده گـلـــویِ شعـرِ لامذهــب را

                                                                 "صافحیان"

mah


   و این هم چارپاره ای:

   در گـــوشــه ای از تخت مـچاله

   تـنهـــایی و اشـعـــار معــــاصـر

   نیــــما و فـــروغ و بـهـبـهـانـی

   با گــریه به حالِ "حال حاضر"

 

   پنــهــــان شده پشت حجــم غــم هــاش

   تــنهــــا به امیــــد مــرگ زنــده ســت

   پـــیـچــیــده میـــــان دود و سـیــــگــار

   با "مالبورو"،"کنت"و"برگ" زنده ست

 

   با گـــفـتـنِ "اَه" فـضـا عــوض شــد

   افـتــــاد بــه روی مـیــز، سـیــــگـار

   شــایــد پــس از ایـــن دوباره لبخـند

   بــر روی لـبــش و نیـــز سیــگـــار...

 

   - تنـهــــا بــگـذارد ایـــن جوان را

   مـــثـــل هـــمـه ی عــــــالـم و آدم

   تنــهــا بــگــذاردش کــه - شـــاید -

   دوری بــکنــد از ایـــن هـمــه غـم

 

   شــــاید که دوبـــاره زنـــدگـی کــرد

   شـــاید بـــه ســــکوتِ منـطقی مــرد

   شـــــاید بــه حـقـیـقـتی رسـیـــــد  و

   با بــغـــض و درد فـلســـفی مـــرد

 

   حالا که به روی تخـت،خواب است

   امشــب نظرش کمی عـــوض شـــد

   یـــک شعــــرِ جدیــد گفت و این بار

   حـــالِ پـکــرش کمــی عـــوض شـد...

                                                                 "صافحیان" • یه حرفایی به من() 
 • تبعیدی

     "آزادیِ فردی داشتن،یعنی این که در زندگی کدام قفس را برگزینیم!"

                                                                                             برتراند راسل     شــاید امـــروز غــــزل بــارِ دگر تبعیـــد است

     شـــــاعرِ چشــمِ تو تا قبـلِ سحــر تبعیـــد است

     شـعر خــواندن به هوایِ تو در این شهرِ کثیـف

     شاعری مرده کـه در"تـیـترِ خبـر" تبعیـــد است

     دور از کاغذ و خودکار و سکوت و سیــگار...

     از درونـَش به سفر... بــاز سفـــر! تبعیـــد است

     "دردِ یـــــک پنجــره را پنجــره ها می فهمند*"

     طفلــــکی او به پـسِ این همــه در تبعیـــد است

     بــاید این شــــعر خودش عقل و شعورش بکشد

     که همیـــن شاعــرِ تنهــــا و پَکـَـــر تبعیـــد است...

                                                                           "صافحیان"

       *کاظم بهمنی


   

     تـا گــریه درون مـــرد جریــان دارد

     کــی غصـــه ای از نبــودنِ نان دارد؟

     وقتـی به تو مومن شده دیگر بی شک

     انـسـان گرســـنه دیـــن و ایـمـان دارد..!

                                                                 "صافحیان" • یه حرفایی به من() 
 • زن مرگی

      «درد اینجاست که درد را نمی‌شود به هیچکس حالی کرد»

                                                                       (محمود دولت آبادی،کلیدر)

                                                       ******

     «از درد سخن گفتن و از درد شنیدن

                                           با مردم بی درد ندانی که چه دردی ست...»  

   

                                                                           (مهرداد اوستا)


   

     شــــایـد او تـــرس از بیـــــان دارد            

     غــصـه هــایی که اسـتخــوان دارد!

     غصـــه هـــا-ارث هـــای اجـدادی-

     اشـــک هـــایش به موقـــع شـــادی

     تــــوی این شهـــر بی صـدا مدفون

     بعــدِ تنهـــایـــی و تــــو و صــابون

     گـــــریه تا خنــــده ای بلنــد و مدید

     "َنَحْنُ أَقْرَبُ "به تو ز"حَبْلِ ْوَرِیدِ"

     "َنَحْنُ أَقْرَبُ "به تــــو از این آقـــا

      بــــوق یک تاکســـی و بعـد شما...

                      ***

     درد یـک شهر پشت روسری ات

     مثـل توهیــــن به لحــن آذری ات

     شــــده یـک بغــض در گلو پنهان

     مثـــل راز تـــو و عمـــو پنـــهان

     مثل هر شب به روی هرتـختی...

     مثــل شـــک پــدر به او پنهـــان

     شـــاید ایــن نــاله هــای طولانی

     بــــرده دستـــی میــان مـو پنهان

     یــا در آغـــاز این شـب پرخـون

     طعـم یـک حجــم در گلــو پنهان

     "َنَحْنُ أَقْرَبُ"به هر که غیراز تو

     "و قســـم به" تــو در پتو پنهان...

                                                      "صافحیان"

  sogand

   

    حاشیه : دردی دیگر...از مرگ مرتضا احمدی بسیار متاثر شدم!این مرد رو خیلی دوست داشتم!حیف...


     باز هم رباعی:

     با یــــک غـزل و قصیـده شــــاعر شــــده ای

     ایـن درد، به جان خریــده شــــاعر شــــده ای

     پـــایـــانِ هــمیـن ربـــاعی ات مــادر گـفــت:

     "ای دخـتـــرِ ورپریــده شــــاعر شــده ای؟؟"

                                                                           "صافحیان" • یه حرفایی به من() 
 • بانو!

    
     اَلدَّهرُ یَومانِ : یَومٌ لَكَ وَ یَومٌ عَلَیكَ فَإذا كانَ لَكَ فَلا تَبطَر وَ إذا كانَ عَلَیكَ فَاصطَبِر ؛

     دنیا دو روز است : روزى به سود تو و روزى به زیان تو . هرگاه به سود تو بود ، سركشى نكن و وقتى به زیان تو بود، شكیبایى پیشه كن .

     (امام علی،غرر الحكم و درر الكلم، حدیث1917)
   
     با این که بسیار کم منابع مذهبی اسلامی میخونم اما پس از دو سال متوجه این نظر امام علی شدم!و فهمیدم که از این کامل تر هم نمی شد!خودش یک شعر بی نظیره...
   
     


     چشــــم در چـشم تو نـگــاه شـدن

     بعـــد در فـــکـر تــو تـبــاه شـدن

     تــــرس از خســـتگی و آه شـدن

     مثـــلِ ســوزن درون کـــاه شـدن


               شــــــعـر بـاید فقـط همین باشــد

               غصـه با شــاعرش عجیـن باشــد

    

     مثلِ یک مــرد راســت مـــردن را

     یــکــه از ارث ســـهـم بـــردن را

     تــوی حــمـام لیــــز خـــوردن را

     فــکــر در مــوردِ همــیـن زن را 
   

               بــــایـد امــشـب به دار بـــزنـم

               پنــجه رویِ ســه تـــار بـــزنـم

   

     چشم هـایت بــرام،معمـولی است

     کار هـایت- تمــام-،معمولی است

     بـاز این فکرِ خــام،معمولی است

     قرص... دیـازپام...معمولی است


               شـاید این شعر آخرین حرف است

               دودِ سیگار...[همزمان برف است]

                                                                              "صافحیان"


     و این رباعی هم تقدیم شما...
   
     با دسـت پر از دعــایـتان کـاری نیــست
    
     با گـریه و هــای هایتان کـــاری نیــست
   
     کـی گفـته کـه در چــادر مشــکی بــانو
   
     لبــخـند و نگـــاه هــایتان کـــاری نیست؟
   
                                                                  "صافحیان"


  hegel • یه حرفایی به من() 
 • گریه ی آخر

     در انتـظار های خـودت غـــوطه ور شـــده ای

     شـــاعر به عشـــق همـــان یـک نفر شــــده ای

     مـــی گویــدت تــــو را فقـط بــرای خــودت...

     می خواهـد و گمان می کنی که خــر شــده ای

                                 ***

     حتـــا خــودت هـــم خســـته از افکـار تکراری

     "می بینمت"..."می خواهمت"...رفتار تکراری

     هــرروز مـــی خــواهد برایـــت خـــاص باشد

    تــغیـــیــر و تـغیــیـــرات با تــــکرار تــکراری

                                 ***

     چـــــــــک می کنی با یـاد او ایمیــــل هایت را

     غم گـــریه ها در شعر و مـــرگ میل هایت را

     در تــو به پـــایـان مــی رساند گــریه ی آخـــر

    عــکس خـودت را در کنـارش - خنده ی آخــــر-...

                                                                        "صافحیان"


     واین رباعی طنز:

     این شـــــهر برایمان کـذایی شـــده است

     خوبی و بـدی حکم قضـایی شـــده است

     در این هــمه ســـازمان وابســته به هـم

     الگـــوی همه علـــی دایــی شـــده است

                                                                       "صافحیان" • یه حرفایی به من() 
 • هجده تیر و غم

    - آیا قول می دهید در غم و شادی شریک هم باشید؟

    - شادی لطفن!

    "نمیدونم ماداگاسکار بود یا یه انیمیشن دیگه..."


     رفتــی و چه حرف ها که در آوردند

     بعد از تو فقط دو چشـــمِ تــر آوردند

     غــم ها من و مادرت به سـر آوردیم

     در "هِجــده تیـــری" که خبر آوردند...

                                                               "صافحیان"

     پ.ن:(هجده تیر:حمله به کوی دانشگاه تهران)


     و اما این غزل ...

     غـــم درون شعــــر هـــایت گرچه نامیـزان شده

     که تــــمام حـــرف هــــایت بی گمـان نالان شده

     چشـــم هــای آبـــی ات دنبال خطــی مــی کنــد

     کـــــه به دور از تو میان ســـطر ها پنهـان شده

     خستـــــگی هـــایت...تمام درد هــای کهنه ات...

     علــــت افســـردگی تا مـــرگ یک انســـان شده

     در تو تکـــراری ترین تکرار ها هم جـالب است

      مثل چرخیــــدن درون شـــــهر واتیــــکـان شده

     هردو در تنهــــایی خود هم که تنهــــا نیـــستیـــم

     من و غم هـــایم... تو و اشـــکی که ناریزان شده

     تا همیـــشه فکر می کردم که تنـــها من  و غـم...

     حــــال می بــیــنـم بــدون تو گمـــان ایمــان شده

                                                                                       "صافحیان" • یه حرفایی به من() 
 • قطار2

     تو منتظر یه قطاری...قطاری که تو رو به دور دست ها خواهد برد.تو می دونی که امیدواری این قطار تو رو به کجا ببره.اما نمی تونی مطمئن باشی،البته مهم هم نیست،چطور این میتونه بی اهمیت باشه؟...چون ما تا ابد با هم خواهیم بود...

     "inception(تلقین),اسکار بهترین فیلم برداری2011,کارگردان:کریستوفر نولان,با بازی لئوناردو دیکاپریو"


      وقتی که در کوپه ات تنها می مانی تازه دیوانگی آغاز می شود... و اما دیوانگی این بار من:

     تاریکی شب... قطــــار... ســـوت ممتــــــد...

     یــــــک کـــــوپه و انـتـظــــــارهای بــــی حد

     عــــاشق که شدی، حـــکم دلت اعـــدام است!

     یـــک دار، نشســـــــته در قطـــــــاری مـــرتد

                                                                              "صافحیان"


      و تسلیت ایام سوگواری محرم...کاش خدای حسین کمک کند و بیشتر بفهمیــم... • یه حرفایی به من() 
 • هیچ...

     

       منو میخوای یا نمیخوای؟!

       حـــقِّ پـــرسیـــــدنو دارم

       هـمــــــیشه بهـم میـــگفتی

       تـــو رو تنهـــــا نمیــذارم

   

      حســی رو تو من نشوندی

       با تـــو بـــودن یا نبـــودن

       برا مــــن مسئله ســــازن

       خاطــــراتــی که کبــودن

   

       نباشــــی غـزل قصــیدس

       عصــــرِ عاشقی تمــومه

       سوژه ی ایـن همه شـاعر

       عــاشقـــانه های شــومه

   

       دوبـاره از تـــو مـیخونم

       مثـه ایرج تـــوی بـسطام

       تورو تو الـکل و سیـگار

       میگیرم میـــون دستــــام

   

       حسی رو تو من نشوندی

       با تـو بـودم... یا نبــــودم*؟!

       به تو گفتم تو رو میخوام

      ولی عـــــــاشقت نبــــودم

      

       به تو گفتم تو رو میخوام

      ولی عـــــــاشقت نبــــودم...

                                                      "صافحیان"

      * نبودن در اینجا به معنی - با کسی دوست و رفیق- نبودن است، پس قافیه رعایت می شود. • یه حرفایی به من() 
 • ترانه و رباعی

     سلام

     این روز ها بسیار شاعر می شوم

                      در حالی که تابستان،دفترم تنها چند خط شعر در آغوش کشید

                شعر است دیگر..!

     ابتدا این ترانه:

    تویِ پـــاریس و تو تهران همه جــا رو جــار زدن

    شاخــه ها رو باز شـکـستـن،کلاغـــا رو دار زدن

    دوتا شعرو ســــر بریــــدن،آدمـــا شاعـــــر شدن

    حرفا پشــت پرده مونـدو پـــرده رو کنــــــار زدن

    پشتِ ایـن همه حقیقت،تـــو یه دنیــــایِ شــــلــوغ

    خــدا رانـــنــده ی نیســـان، آدمــــارو بـــــار زدن

    صـــدایِ گشـــــنگیــهِ جیـــرجیـــرکا بلنــــــد شده

    دل پـــایـــیــزو شـکســـتـن،تو سـرِ بهــــــار زدن

    خـــدا میـــدونــه اگــه "دلفینا" خــودکشـــــی کنن

    چــــن نـــفـر بـه اسـم حیـــوونا دادو هـــوار زدن

    صــــدا مــارو گوش نمیـــدن تو بمیـــرو داد بزن

    تا صـــــدایــی رو شنیــــدن،تـــو ســرِ نوار زدن

                                                                                                "صافحیان"


     و یک رباعی:

     تاوانِ گنــــاهم که تو بــاشی بــد نیست

     هرناله و آهـــم که تو بـاشی بــد نیست

     امروز به تـــو جورِ دِگــر مــی نـگرم...

     هر سمتِ نگـاهم که تو باشی بــد نیست

                                                                                         "صافحیان"

    • یه حرفایی به من() 
 • سقط عشق

     هــی قــدم نزن تــو مغزم

     دل من گــــریه نمیـــخواد

     زیــر آفــــتاب نگـــــاهت

     یه نفـر سـایـه نمیخـــــواد     یه نـفـر که تــویِ رویـاش

     تـورو با خـودش کشیـــده

     یه نفــر کــه بــاز دوبـاره

     تــو رو دیــده...نچـشیــده     دوس داره راه بره تا صب

     شـبا رو مثــــلِ یه فــانوس

     یا قـدم زدن تــو فـــکـراش

     پشــت شـیــشه ی اتـوبوس     دسـتشـو کنــار شــــیشــه

     زیـر گــونه هاش میــذاره

     تـا مـگه بـِـبــینه شـــــایــد

     تـورو یـک روزی دوباره     نگاهش خُـــش شده روی

     بـــرگــایِ زردِ درخـتـــا

     پــا به پــا قــــدم زدن تـا

     تویِ کـــوچــه خـیلی وقتا
   


     دوتـــــایی کــنـار هـــم با

     یه ســکــــوتِ عــاشـقانه

     یه نــگــــاهِ پر حـــرارت

     با یـــه کـــارِ احــــمــقانه     باز به فــکرِ تو بــود اما

     یه تـرانه هم سقــــط شـد

     توی خون غلطیده بــیتش

     ردیفش بازم،"ســـقط شد"...

                         
                                                 "صافحیان" • یه حرفایی به من() 


  • هرکه را با خط سبزت سرسودا باشد
   پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد
  حافظ

  سلام
  امیررضا صافحیان هستم متولد فروردین ماه 1377 در نیشابور.
  و مشغول به خواندن علوم کامپیوتر در شهید بهشتی تهران

  که به همراه ' رفیق شماره ۱۱۱۱ ' این وبلاگ را می نویسیم !

  بنده را نام خویشتن نبود
  هر چه ما را لقب دهند آنیم !

  "حضرت سخن-سعدی-"

  ------------------------

  آنچـہ بر ما مے گذرد را در این وبگاه ببینید...
  .:.:راستے صفحـہ هاے قبل رو هم چڪ ڪنیــــــــــد :.:.

  ------------------------

  در گوشہ ای از تخت،مچالـہ
  تنهایـے و اشعار معـــاصـر
  نیمــــا و فــروغ و بهــبهــانے
  هی گریہ بہ حالِ حالِ حاضِر !

  #صافحیان

  -------------------------
  صرفا برای احتیاط :
  استفادہ از اشعار و ترانـہ ها تنها باذكر منبع و اجازہ ے مولف آزاد است!

  ------------------------

  امیررضا صافحیان


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :