چشم هایش را به در می خشکاند

                                  و فقط آینه ی دیوار

         او را درک می کند

                                      تق...!!!!

                                                     می کرد...

"صافحیان"