صدا

                          می برد از تمام حرف ها ی نگفته

 و واژه ها که هنوز دارند ساخته می شوند

                               تا ببارند

          سکوت اینبار بی صداست

 اما فقط اینبار

                و من هنوز در امتداد خطی زرد با یک چشم بسته مرده ام!

      ستاره فقط مال آسمان است

                                                    سر درد خسته می شود

                    همان گونه که این شعر

                                                               ناتمام...

"صافحیان"