- آیا قول می دهید در غم و شادی شریک هم باشید؟

  - شادی لطفن!

  "نمیدونم ماداگاسکار بود یا یه انیمیشن دیگه..."


   رفتــی و چه حرف ها که در آوردند

   بعد از تو فقط دو چشـــمِ تــر آوردند

   غــم ها من و مادرت به سـر آوردیم

   در "هِجــده تیـــری" که خبر آوردند...

                                                             "صافحیان"

   پ.ن:(هجده تیر:حمله به کوی دانشگاه تهران)


   و اما این غزل ...

   غـــم درون شعــــر هـــایت گرچه نامیـزان شده

   که تــــمام حـــرف هــــایت بی گمـان نالان شده

   چشـــم هــای آبـــی ات دنبال خطــی مــی کنــد

   کـــــه به دور از تو میان ســـطر ها پنهـان شده

   خستـــــگی هـــایت...تمام درد هــای کهنه ات...

   علــــت افســـردگی تا مـــرگ یک انســـان شده

   در تو تکـــراری ترین تکرار ها هم جـالب است

    مثل چرخیــــدن درون شـــــهر واتیــــکـان شده

   هردو در تنهــــایی خود هم که تنهــــا نیـــستیـــم

   من و غم هـــایم... تو و اشـــکی که ناریزان شده

   تا همیـــشه فکر می کردم که تنـــها من  و غـم...

   حــــال می بــیــنـم بــدون تو گمـــان ایمــان شده

                                                                                     "صافحیان"