یک سال گذشت!

  دلم خیلی برات تنگ شده...

  دل خیلی ها هم خیلی برات تنگ شده...

  بعضی وقت ها بهت حسودیم میشه!

  فردا هنوز دوست دارم از بلندگوی اردوگاه بشنوم:

         -"سعید جهانشیری هرچه سریعتر به اطلاعات!"

                         -"سعید جهانشیری هرچه سریعتر به اطلاعات!"

  گوشیمو وردارم و بهت زنگ بزنم.......

  

            به خانوادت تسلیت و به خودت تبریک میگم...!