یک روز بسیار متفاوت در کنار یک انسان متفاوت(!)...
 

                                                 "صافحیان"&
: Ah/\/\ad ReZa :

difrence