از روی جدول ها بیا

                            و دستت را به کاشی های سرد بکش

بگذار سر به هوایی کودکی ات را لمس کنم

و او را به یک لیوان تو

                                   دعوت کنم

این گونه انتقام می گیرم

             بی اجازه افتادن چشم هایت را

                                   در حیات خلوت قلبم...

                                                                          "صافحیان"