شب شعر رویش قلم به مجریگری من و امین عزیز.

(از چپ:استاد صفادل،امین انجیدنی،"صافحیان"،هادی موسوی)